top of page
IMG_20210109_120403_edited.jpg

Regulamin Sklepu Internetowego www.finansowewsparcie.net

 

§ 1 Przedmiot regulacji oraz zasady sprzedaży

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.finansowewsparcie.net, działającego pod adresem www.finansowewsparcie.net, emial kontakt@finansowewsparcie.net,  składania zamówień Towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane Towary oraz uprawnienia Kupującego związanych z umową sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość. 

 2. Sklep internetowy www.finansowewsparcie.net prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (umowa zawierana na odległość). 

 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

Wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane poniżej:

Czas realizacji Zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 

Dokument sprzedaży – dokument potwierdzający sprzedaż w formie faktury VAT lub paragonu, wybrany przez Kupującego na etapie składania Zamówienia i dostarczany Kupującemu –
w przypadku paragonu - w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony Towar, a w przypadku faktury – w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego Towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego Zamówienia

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony Towar, wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia 

Formularz zamówienia - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia Towaru

Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.finansowewsparcie.net,  prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać oraz nabywać Towar
 

Sprzedawca - Łukasz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Maćkowiak z siedzibą w Luboniu, adres: 62-030 Luboń ul. Żabikowska 62G/42  NIP: 7772877066, REGON: 389293101 

Produkt – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży lub produkty elektroniczne.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną z pomocą której sprzedawca przesyła kupującemu wiadomości email na wskazany przy zamówieniu adres email o kontakt@finansowewsparcie.net.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu a udokumentowana za pomocą Dokumentu Sprzedaży

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą

§ 3. Składanie zamówień

 1. Do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki internetowej.

 1. Zamówienie Produktu lub Newslettera następuje poprzez wybór w Sklepie, podejmując kolejne czynności techniczne na postawie wyświetlanych komunikatów, w tym poprzez dodawanie Produktu lub Newslettera do koszyka. Kupujący może w każdej chwili obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty lub Newsletter.

 2. W trakcie realizowania procesu składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania adresu wysyłki Produktu (jeśli to produkt fizyczny), adresu email, wyboru sposobu płatności oraz może także zgłosić chęć otrzymania faktury VAT. 

 3. Podany adres email w przypadku wyboru Newslettera będzie używany do przesyłania Newslettera. 
   

 4. Kupujący może dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Zamówień.
   

 5. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

 6. Kupujący jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi odpowiedzialność za jego udostępnienie.

 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych produktów lub wariantów newslettera i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy oraz możliwości odstąpienia od umowy.
   

 8. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
   

 9. Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie Produktu lub Newslettera. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adresu, błędnego adresu email zamówienie będzie anulowane.

§4. Ceny i płatność

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego Produktu lub Newslettera uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian cen w sklepie oraz stosowania promocji, w tym unikalnych kodów rabatowych. Ceną wiążą jest cena obowiązując dla Kupującego w momencie złożenia zamówienia. 

 3. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.

 4. Kupującemu służy prawo wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia.

 5.  Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
   

 1. płatność przez Internet w systemie PayU/PayPal/Blik w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania Towaru Kupujący dokonuje zapłaty za ten Towar,
  a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;

 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy: ________________________, numer konta: ____________________________,

 1. Koszt, termin oraz sposób dostawy Towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.
   

§ 5. Dostawa Produktów i Wymagania Techniczne
dla Produktów Świadczonych Drogą Elektroniczną

 1. Dostawy Produktów fizycznych są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Produkty elektroniczne lub Newslettera zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicę. 

 2. Sprzedawca Produkty Elektroniczne dostarcza niezwłocznie po otrzymaniu płatności, w czasie do 24 godzin, na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówieniu poprzez wysłanie samego Produktu lub instrukcji skorzystania z niego. Przystąpienia do Newslettera następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, ale przesłanie pierwszego może nastąpić dopiero w terminie wskazanym w informacji o produkcie. 

 3. Sprzedawca w terminie ____ dni (liczonych wyłącznie w Dni robocze) od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony Produkty fizyczne wraz z Dokumentem Sprzedaży.

 4. Termin wysyłki Produktów lub Newslettera może ulec wydłużeniu, jeżeli Sprzedawca ustalił urlop obejmujący ten czas lub jeżeli w opisie Towaru Sprzedawca zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. 

 5. Zamówione Produkty fizyczne są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 6. O statusie zamówienia Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru Towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z Towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru.

 8. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.

 9. Sprzedawca zapewnia dostęp do Produktów Elektronicznych przez czas nieoznaczony. W przypadku Newslettera kupujący składając zamówienia wybiera okres, przez jaki będzie mieć dostęp do Newslettera, liczony od daty zawarcia umowy. 

 10. Sprzedawca zapewnia dostęp do kupionych Produktów elektronicznych bez oznaczonego czasu, na okres „dożywotnio”, nie wskazując terminu końcowego. Zastrzega jednak prawo do zaprzestania świadczenia dostępu do Produktów elektronicznych. O planowanym zakończeniu dostępu Kupujący jest informowany na adres email na 90 dni przed planowaną datą usunięcia Produktów. Sprzedający umożliwi Kupującemu pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów.

 11. Wszelkie materiały dodatkowe, poza samym Produktem, o ile to wynika z oferty sprzedażowej i opisu produktu przy zamówienia, są gwarantowane w terminie 90 dni od daty sprzedaży Produktu i mogą nie być świadczone po tym terminie. Dotyczy to np. udziału w grupach w mediach społecznościowych, konsultacje, specjalne nagrania wideo, dostęp do archiwum wiadomości.  


 

§ 6. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie Usług lub innych produktów, w szczególności, gdy produkty posiadają wady fizyczne obniżające ich jakość.

 2. Użytkownik składa reklamację poprzez: i) skierowanie listu na adres Pucek Ventures, ii) skierowanie wiadomości e-mail na adres kontakt@finansowewsparcie.net.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Łukasz Maćkowiak w terminie 14 dni od jej złożenia. Użytkownik zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listowanie lub poprzez wiadomość e-mail.

 4. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi.

 5. W przypadku Użytkowników będących konsumentami Łukasz Maćkowiak jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, zaś dany Użytkownik, w przypadku istnienia wady fizycznej lub prawnej jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Łukasz Maćkowiak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni dany produkt na wolny od wad lub wadę usunie.

 6. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi są realizowane w sposób oraz na zasadach wyrażonych w art. 558 i nast. ustawy Kodeks cywilny.


 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. W związku z charakterem części Usług, przed rozpoczęciem ich świadczenia, Użytkownik będący konsumentem może zostać poproszony o wyrażenie zgody na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika i zrealizowaniu Usługi polegającej na doręczeniu treści cyfrowej, Użytkownik będący konsumentem traci swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 3. W pozostałym zakresie, w szczególności zakupu przez Użytkownika będącego konsumentem produktu będącego rzeczą ruchomą, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu danego produktu.

 4. Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez złożenie Łukasz Maćkowiak odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej, skierowanego na adres Łukasz Maćkowiak 62-030 Luboń ul. Żabikowska 62G/42 lub w formie elektronicznej na adres kontakt@finansowewsparcie.net.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
   

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia i opisy użyte do prezentacji Produktów i Newsletter oraz nazwa, domena internetowa, logotypy i inne prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem bądź za zgodą Sprzedawcy. 

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2021r.

bottom of page